Ann-Margret Malmqvist
Österlenagår
Malmövägen 97 A
27296 Gärsnäs
 mobil 0708508884
annmargret.malmqvist@gmail.com

bankgiro 5197-9227

 

 

 
annmargret.malmqvist@gmail.com
Start
Konst
Lekbok
Ria Myllesäck
Folkdans
Folkdräkter
Österlenavisan
 
Österlens Folkdansgille
Ann-Margret
Blogg
Familjen
Malmqvist Dörrar & fönster
Malmqvist El
AnnetteMalmqvist
Lars-Inge Malmqvist
Susanne Löfström
Maltes Stig
Österleninga
bunken

 

Stadgar för Österlens Folkdansgille, Smedstorp
anslutet till Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur, Skånedistriktet

§ 1.
Föreningens namn
Föreningens namn är Österlens Folkdansgille

§ 2.
Ändamål
1. Föreningen har till ändamål:
att skapa intresse för och kunskaper om svensk kultur samt väcka kärlek till hembygden.
att ingjuta livsglädje genom ett gott kamratskap och ett berikande nöjesliv
att skapa förståelse mellan olika nationers ungdom

2. Verksamheten omfattar studiet och bevarandet av olika former av en gången tids kultur, såsom folkdans, sånglekar, folkmusik, dräkter, folkminnen,  hem och hembygd samt utvecklandet av ett sunt nöjesliv.

3. Föreningen är i politiskt hänseende fullt neutral.

§ 3.
Medlemskap
1. Medlemskap kan sökas av envar som underkastar sej gällande stadgar
2.Ansökan om medlemskap behandlas av styrelsen.
3.Styrelsen äger att utesluta medlem som uppträder olämpligt eller eljest stör trevnaden

§ 4.
Avgifter
1. Medlemsavgift utgår med det belopp som  fastställes av årsmötet
2. Medlemsavgift  avlägges från och med det år ansökan inlämnas och därefter årligen under första kvartalet.
3. Medlem som vid årets  slut , trots påminnelse , ej avlagt årsavgiften, utesluts ur föreningen

§ 5
Val                                                                                 .
1. Styrelsen väljes av årsmötet och skall bestå av ordförande och fyra ledamöter jämte suppleanter.
2. Ordföranden och kassören väljes av årsmötet, Övriga poster konstitueras  inom  styrelsen.
3. Ordföranden väljes  för  1 år. Övriga ledamöter väljes för två år växelvis. Suppleanter i styrelsen väljes  för  1 år.
4. Årsmötet väljer, för ett år , två revisorer, med en suppleant ,
samt en instruktör med suppleant

§ 6.
Sammanträden
1. Årsmöte bör hållas före februaris månads utgång
(Stadgeändring den 2016-02-16)
2.Extra möte hålles med föreningen, då styrelsen eller  två  eller flera medlemmar så finner  nödvändigt
3. Kallelse till årsmötet sker skriftligen med dagordning , minst 14 dagar i förväg
till  extra möte efter styrelsens beslut.

§ 7
Förvaltning
1.Föreningens förvaltning handhaves av styrelsen, som är ansvarig för denna.
Kassören är dock ensam ansvarig för föreningens penningmedel.
2. Föreningens räkenskaper räknas per kalenderår och skall vara avslutade samt föreläggas revisorerna den 15 januari.
3. Ordförande och kassör utgör tillsammans firmatecknare.
bankgiro och bankbok tecknas  dock  av kassören ensam

§ 8.
Allmänna bestämmelser
1.Medlem iförd hembygdsdräkt, bör uppföra sig så, att det främjar föreningens ändamål
2.Medlem bör använda hembygdsdräkt som troget överensstämmer med befintliga förebilder

§ 9.
Stadgeändringar
1.Beslut om stadgeändringar och tillägg fordrar 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett årsmöte.
 

§ 10.
Upplösning
1. Beslut om upplösning fordrar minst ¾ majoritet vid två på varandra följande årsmöten
2. Vid föreningens upplösning skänkes dess tillgångar till ändamål som årsmötet beslutar.

Antagna och godkända vid 1975 årsmöte